Gimnazjum Sportowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza

Strona główna

Uwaga uczniowie.


Opublikowano informacje dotyczące organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2014/2015. Dokument ten zawiera terminarz oraz regulaminy poszczególnych konkursów przedmiotowych. Informacje dotyczące konkursów możesz uzyskać u nauczyciela prowadzącego, na tablicy ogłoszeń przy pracowni biologicznej lub na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach.


Równocześnie informujemy, że nastąpiły zmiany w uprawnieniach dla laureatów konkursów przedmiotowych. W roku szkolnym 2014/2015 laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, są zwolnieni – z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego- z części trzeciej egzaminu.


Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego. Część humanistyczna odbywa się z zakresu języka polskiego oraz z zakresy historii i wiedzy o społeczeństwie. Część matematyczno- przyrodnicza odbywa się z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Część z języka obcego nowożytnego obejmuje poziom podstawowy i rozszerzony.

Anna Borowska (ur. 1994)

Mistrzynią Europy Juniorek w Judo


Na zakończonych w minioną niedzielę Mistrzostwach Europy juniorek w Judo w Bukareszcie Anna Borowska – absolwentka naszej szkoły, klasy sportowej judo – zdobyła złoty medal i tytuł MISTRZYNI EUROPY JUNIOREK w JUDO.
Drugi z naszych absolwentów, Piotr Kuczera (rocznik 1995) na tych samych Mistrzostwach zajął wysokie V miejsce.
Z tej okazji nasze Gimnazjum odwiedził dziś Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Grzegorz Janik i Prezes KS Polonia Rybnik – Juliusz Kowalczyk.
Oficjalne uroczyste powitanie Ani Borowskiej i Piotrka Kuczery w naszej szkole odbędzie się w najbliższy wtorek 30 września o godzinie 12:00.

 

 

 

 

 

 

UWAGA RODZICE!!!
DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015
• Do kogo kierowana jest pomoc?
W roku szkolnym 2014/2015 pomoc skierowana zostaje do:
-  uczniów z klas II-III szkoły podstawowej, uczniów w klasach II-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
- uczniów klasy VI szkoły podstawowej, uczniów klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
-  uczniów klasy III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego, klasy III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej
-  uczniów :
• słabowidzących,
• niesłyszących,
• słabosłyszących,
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
– posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.


• Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać „Wyprawkę szkolną”?

Zgodnie z założeniami programu w roku 2014 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z trzech wyszczególnionych poniżej kryteriów:
1. uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj. kwota 539 zł /osobę (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.);
2. uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, uwzględniającej warunki lokalne, ekonomiczne i społeczne. Zgodnie z art. 7 tejże ustawy pomoc może być udzielona osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II, III i VI szkoły podstawowej, klas II, III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego oraz klasy III i IX ogólnokształcącej szkoły baletowej. Ww. liczba uczniów obejmuje również uczniów szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska oraz Ministra Obrony Narodowej.
3. niezależnie od dochodu uczniom niepełnosprawnym:
• słabowidzącym,
• niesłyszącym,
• słabosłyszącym,
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pomoc w formie dofinansowania obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych (zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - przez materiał edukacyjny należy rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną) Powyższe nie ma zastosowania w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do klasy I szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


• Jak ubiegać się o pomoc ?

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy:
- złożyć wniosek do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015. Wniosek składa się w terminie do 4 września 2014 r. Wniosek może złożyć rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka), pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inne osoby – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
- Do wniosku należy dołączyć:
o w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina spełnia kryterium dochodowe należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – za-świadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego
o w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie.
o W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
- rodzice (prawni opiekunowie) dokonują zakupu podręczników.
- zwrotu kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych dokona dyrektor szkoły po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.
- W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

- W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.
- realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników, nastąpi do dnia 17 listopada 2014 r.

 

KOCHANI UCZNIOWIE


Samorząd Uczniowski ogłasza ostatnią w tym roku szkolnym akcję charytatywną. Zbieramy przybory szkolne – zeszyty, długopisy, cyrkle, piórniki itp. Zebrane materiały we wrześniu zostaną przekazane przez panią pedagog najbardziej potrzebującym uczniom naszej szkoły.


 

2014-10-01

Uczennice naszego Gimnazjum z klasy Ie uczestniczyły w „Mityngu Sportowym z Olimpijczykiem”, który miał miejsce w budynku Fundacji Elektrowni Rybnik.

2014-09-30

We wtorek 30 września o godzinie 12:00 w naszej szkole odbyło się oficjalne uroczyste powitanie Ani Borowskiej i Piotrka Kuczery – judoków, triumfatorów z Rumunii.

2014-09-30

30 września pierwszoklasiści zostali pełnoprawnymi uczniami naszego Gimnazjum. Po uroczystej przysiędze wszystkich uczniów pani Dyrektor oficjalnie pasowała przedstawiciela każdej z klas dotykając jego ramienia orężem wiedzy – pokaźnych rozmiarów ołówkiem. Później starsi koledzy z pasją wyżywali się na neofitach poddając ich różnego rodzaju wyrafinowanym próbom.

2014-09-23

W poniedziałek 22 września, po bardzo intensywnej i twórczej kampanii wyborczej odbyło się głosowanie na uczniów mających pełnić kluczowe funkcje w Samorządzie Szkolnym.

2014-09-11

1 września wróciliśmy do szkoły!

Zestaw Podręczników stosowanych w roku szkolnym 2014/2015
2014-09-10

Aktualny zestaw podręczników znajdziecie Państwo w dziale "dla uczniów" w zakładce podręczniki.

2014-08-28

Zainteresowanych sprzedażą prosimy, aby każdy podręcznik był podpisany i wyceniony, a do książek prosimy dołączyć imienną listę wraz z cenami. Kupujących zapraszamy do odwiedzin w bibliotece. Możliwy kontakt telefoniczny i rezerwacja podręczników.

zamknij