Gimnazjum Sportowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza

Strona główna

UWAGARozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się 1 września tj. poniedziałek

 

godz. 8:00 - Msza Św. w Kościele Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku


godz. 9:00 – rozpoczęcie roku szkolnego dla wszystkich klas na boisku szkolnym

 

 

 

UWAGA RODZICE!!!
DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015
• Do kogo kierowana jest pomoc?
W roku szkolnym 2014/2015 pomoc skierowana zostaje do:
-  uczniów z klas II-III szkoły podstawowej, uczniów w klasach II-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
- uczniów klasy VI szkoły podstawowej, uczniów klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
-  uczniów klasy III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego, klasy III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej
-  uczniów :
• słabowidzących,
• niesłyszących,
• słabosłyszących,
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
– posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.


• Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać „Wyprawkę szkolną”?

Zgodnie z założeniami programu w roku 2014 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z trzech wyszczególnionych poniżej kryteriów:
1. uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj. kwota 539 zł /osobę (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.);
2. uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, uwzględniającej warunki lokalne, ekonomiczne i społeczne. Zgodnie z art. 7 tejże ustawy pomoc może być udzielona osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II, III i VI szkoły podstawowej, klas II, III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego oraz klasy III i IX ogólnokształcącej szkoły baletowej. Ww. liczba uczniów obejmuje również uczniów szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska oraz Ministra Obrony Narodowej.
3. niezależnie od dochodu uczniom niepełnosprawnym:
• słabowidzącym,
• niesłyszącym,
• słabosłyszącym,
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pomoc w formie dofinansowania obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych (zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - przez materiał edukacyjny należy rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną) Powyższe nie ma zastosowania w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do klasy I szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


• Jak ubiegać się o pomoc ?

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy:
- złożyć wniosek do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015. Wniosek składa się w terminie do 4 września 2014 r. Wniosek może złożyć rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka), pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inne osoby – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
- Do wniosku należy dołączyć:
o w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina spełnia kryterium dochodowe należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – za-świadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego
o w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie.
o W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
- rodzice (prawni opiekunowie) dokonują zakupu podręczników.
- zwrotu kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych dokona dyrektor szkoły po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.
- W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

- W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.
- realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników, nastąpi do dnia 17 listopada 2014 r.

 

KOCHANI UCZNIOWIE


Samorząd Uczniowski ogłasza ostatnią w tym roku szkolnym akcję charytatywną. Zbieramy przybory szkolne – zeszyty, długopisy, cyrkle, piórniki itp. Zebrane materiały we wrześniu zostaną przekazane przez panią pedagog najbardziej potrzebującym uczniom naszej szkoły.


 

2014-07-09

W piątek, 27 czerwca, zakończyliśmy rok szkolny.

2014-07-09


Ostatni tydzień pobytu w szkole upłynął w naszym Gimnazjum pod znakiem sportu.

2014-06-23

Dwóch uczniów klasy II sportowej zostało wyróżnionych za wyniki sportowe powołaniem do Kadry Śląska,
od 1do 10 lipca tego roku w Szczyrku będą uczestniczyć w zgrupowaniu Kadry rywalizując z najlepszymi zawodnikami na śląsku:

  • Mateusz Mazur bieg na 100 m najlepszy wynik 11.59
  • Dawid Klekociński rzut młotem najlepszy wynik 47,80

2014-06-20

Pewnego majowego dnia wyjechaliśmy do Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Żorach na wycieczkę edukacyjną...

2014-06-19

Zgodnie z tradycją poprzednich lat w naszej szkole odbył się konkurs mitologiczny.

2014-06-19

Uczennice naszej szkoły Daria Tomas kl.III e oraz Magda Tymoszewicz kl.II d zajęły drugie miejsce w XIV Festiwalu Kultury Antycznej 2014 zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Tychach.

2014-06-19

W bieżącym roku szkolnym odbyła się XXV edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego MATEMATYKA BEZ GRANIC

2014-06-19

Ze względu na krótką przynależność Polski do struktur Unii Europejskiej od roku szkolnego 2008/2009 w Naszej szkole organizowany jest konkurs miejski „Czy znasz Unię Europejską?” , którego głównym celem jest szerzenie wiedzy o instytucjach i krajach Unii.

2014-06-18

 3 czerwca odbył się cykliczny, międzyszkolny konkurs EKO- Rybnik 2014. Wzięło w nim udział 9 rybnickich gimnazjów

Podręczniki używane
2014-06-18

Kiermasz podręczników używanych odbędzie się we wrześniu.ZAPRASZAMY

Podręczniki na rok szkolny 2014/2015
2014-06-16

Zestaw podręczników stosowanych w roku szkolnym 2014/2015 znajdą Państwo na tej stronie.

2014-06-06

8maja 2014r. trzynastu uczniów naszego gimnazjum wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Albus 2014 z Języka Polskiego organizowanym przez CES w Warszawie.

2014-06-06

30 maja 2014 r. dwanaście osób z klas 2c, 3a i 3c uczestniczyło w Miejskiej Grze Filmowej zorganizowanej pod hasłem „Pociąg do Hollywood”.

2014-06-06

W kwietniu, już po raz kolejny, odbył się w naszej szkole konkurs polonistyczny dla uczniów klas trzecich, zorganizowany pod hasłem: "Czy znasz lektury szkolne?"

UWAGA KANDYDACI DO KLASY I w r.szk. 2014/2015
2014-06-06

23 czerwca tj. poniedziałek o godz. 15:00 zostanie przeprowadzony test z języka angielskiego.


Prosimy o przybycie


Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 i 5 test napiszą w swojej szkole w innym ustalonym terminie.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "KANGUR"
2014-06-04

20 marca 2014 r. 21 uczniów naszej szkoły brało udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "KANGUR".

 

Wynik bardzo dobry zdobył Tomek Kozłowski z klasy 1a - uzyskał 132,50 pkt. i zajął 2 miejsce w rejonie a 1 w powiecie, wyróżnienia w konkursie zdobyli: Wojtek Kwiatoń z kl 1e - uzyskał 100,50 pkt. i zajął 46 miejsce w rejonie a 6 w powiecie oraz Jakub Pelc z kl 3a - uzyskał 87,25 pkt. i zajął 48 miejsce w rejonie a 8 w powiecie.


GRATULUJEMY!

Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego
2014-05-29

Uczeń naszej szkoły, Marcin Migal z klasy IIId zakwalifikował się do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego. Gratulujemy!

2014-05-29

W finale Ligii Języka Angielskiego, wieloetapowego konkursu organizowanego przez Gimnazjum nr 17 w Rybniku, udział wzięło dwóch uczniów klasy IIId- Adam Bomba i Daniel Tomiło.

2014-05-27

Uczennice naszego gimnazjum zajęły VII miejsce w drużynowych zawodach lekkoatletycznych dziewcząt w Częstochowie

2014-05-21

Chór „ Andante” zdobył II miejsce na XIX FESTIWALU DZIECI I MŁODZIEŻY
"JAK CIE WIDZÓM, TAK CIE PISZÓM" w Miedźnej. Gratulujemy!!!

Program "Opiekun"
2014-05-19

Zapraszamy pierwszoklasistów do udziału w programie "Opiekun". Zgłoszenia do 31.05.14 u M. Bąk i G. Kula.

Więcej informacji na tej stronie.

Zebrania z rodzicami
2014-05-16

W dniu 22.05.2014 r. odbędą się zebrania z rodzicami oraz konsultacje nauczycielskie. Harmonogram zebrań w dziale " Dla rodziców".

Rekrutacja do klasy sportowej o profilu judo
2014-05-15

Rekrutacja do klasy sportowej o profilu judo odbędzie się w dwóch terminach - 23.05.2014 lub 28.05.2014 - godzina 16.00

Ty wybierz dzień w którym chcesz przystąpić do testu.

Miejsce - Pawilon Judo (obok Krytej Pływalni) ul. Powstańców Śl. 42, 44-200 Rybnik tel. 515100604

 

Na test należy przynieś strój sportowy, oświadczenie rodzica.

Rekulamin rekrutacji znajduje się tutaj.

Rekrutacja do klasy sportowej o profilu lekkoatletyka
2014-05-13

Rekrutacja do klasy sportowej o profilu lekkoatletyka odbędzie się;

I termin rekrutacji do klasy lekkoatletycznej 19.05.2014 poniedziałek  na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Gliwickiej
II termin rekrutacji do klasy lekkoatletycznej 21.05.2014 środa w szkole podstawowej nr 5 przy ul. Różańskiego


Zainteresowani muszą posiadać strój sportowy do ćwiczeń.

Regulamin rekrutacji znajduje się tutaj.

Test sprawdzający dla kandydatów do klasy sportowej o profilu koszykówka chłopców
2014-05-09

Zapraszamy kandydatów do klasy sportowej o profilu koszykówka chłopców na test sprawdzający z zakresu koszykówki oraz motoryki.
I termin testu - 13.05.2014 godz. 17.00
II termin testu - 20.05.2014 godz. 17.00


Test odbędzie się na hali sportowej obiektu MOSIR RYBNIK przy ul. Powstańców Śl. (obok Bazyliki Św. Antoniego). Na test należy zabrać strój sportowy oraz obuwie zmienne. Kandydat musi stawić się pod opieką opiekuna prawnego

 

2014-05-05

Biblioteka Szkolna i Pan Andrzej Podorski ogłaszają konkurs:
"25 lecie wolnej Polski. Piosenka aktorska masowym środkiem wolnościowego przekazu"

2014-04-12

W sobotę, 12 kwietnia uczniowie Gimnazjum nr 1 uczestniczyli w korowodzie związanym z Międzynarodową akcją „Pola nadziei". Jej celem jest promowanie działalności hospicyjnej, w tym również działającego w Rybniku Hospicjum Domowego.

2014-04-10

W marcu 2014 roku nasza szkoła zorganizowała wycieczkę do Pragi. W wycieczcie udział wzięło 50 uczniów wraz z opiekunami.

 

Oprócz stolicy Czech zwiedziliśmy także Brno. Brno jest miastem statutarnym na Morawach w Czechach, położonym w południowo-wschodniej części kraju u zbiegu rzek Svratki i Svitavy.Jest to drugie co do wielkości miasto Czech, największe miasto Moraw, stolica kraju południowomorawskiego i okręgu terytorialnego kraj południowomorawski.

2014-04-06

5 IV uczniowie naszej szkoły wyjechali na LIII Wiosenną Międzynarodową Wystawę i Giełdę Minerałów, Skał i Skamieniałości. Do Sosnowca.

2014-04-04

4 kwietnia obchodziliśmy w naszej szkole 74 rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Na zorganizowaną z tej okazji uroczystą akademię zaproszono specjalnych gości – przedstawicieli władz miasta i Rodzin Katyńskich z Ziemi Rybnickiej orazreprezentantów Muzeum w Rybniku.

2014-04-02

2 kwietnia otworzyliśmy podwoje naszej szkoły dla uczniów klas szóstych. Odwiedzili nas uczniowie Szkół Podstawowych nr 1, 2, 5 i 6. Z zainteresowaniem oglądali pokazy judo. Brali udział w doświadczeniach fizycznych, chemicznych i biologicznych. Łamali głowy (i języki) w trakcie Quizu językowego z języka niemieckiego. Interaktywnie rozwiązywali zadania matematyczne. Na zajęciach z historii poznali tragiczną przeszłość żydowskich mieszkańców naszego miasta. W szkolnej bibliotece mogli natomiast zobaczyć, jak wyglądało dzieciństwo w okresie PRL-u.

Larisa i Alex wytańczyli I miejsce
2014-03-18

14 marca tego roku na IV Międzyszkolnym Konkursie Tanecznym Młodych Talentów w Gimnazjum nr 4 w Rybniku Larisa Królewicz z klasy 3D i Aleksander Dyla z kl 3 C zaprezentowali taniec nowoczesny pod tytułem „Gotham City". Doskonała prezencja i profesjonalne przygotowanie pozwoliły naszym tancerzom zająć pierwsze miejsce w kategorii Tańca Nowoczesnego. Ponadto Alex został Najlepszym Tancerzem Turnieju.

 

Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy amatorów tańca do udziału w zajęciach tanecznych w poniedziałek 14:25- 15:10 i w środę 15:15-16:00

 

Nasze uczennice zostały laureatkami rejonowego Konkursu Recytatorskiego "Mały Okr"
2014-03-13

Uczennice Weronika Ciućka z kl.1 D i Aleksandra Wieczorek z kl 3D zostały laureatkami I i II miejsca w etapie rejonowym Konkursu Recytatorskiego "Mały Okr" 2014.

 

20 marca wezmą udział w regionalnym etapie tego konkursu w Pałacu Młodzieży w Katowicach.

 

2014-03-07

Nasza szkoła wygrała plebiscyt Dziennika Zachodniego i portalu rybnik.naszemiast.pl. na najlepsze gimnazjum w Rybniku! Artykuł o tym sukcesie ukazał się w „Dzienniku Zachodnim" z dnia 28 lutego 2014 roku.

2014-02-14
2014-01-09

8 I 2014 nasz chór "Andante" zdobył III miejsce w XVIII Wojewódzkim Festiwalu Pieśni "Bóg się rodzi". Gratulujemy!!!

2013-12-23

"Bóg się rodzi, moc truchleje
Pan niebiosów obnażony ."

2013-12-16

W dniach 14-15 grudnia, w 430 miejscach w całej Polsce, odbył się XIV Maraton Pisania Listów Amnesty International.

2013-11-12

Polska! O, ileż w jednym słowie
Może się zmieścić wielkiej treści,
Ile rozpaczy i boleści,
Nikt nie wyliczy, nikt nie powie,
Chyba że tylko polskie serce,
Co wiek przetrwało w poniewierce
I zniosło takich mąk bezedno,
Od których zda się gwiazdy bledną...

2013-11-04
2013-10-01

Ojczyzna to kraj dzieciństwa Miejsce urodzenia To jest ta mała najbliższa Ojczyzna

 

T. Różewicz

2013-09-16

Dawid Klekociński jest uczniem klasy lekkoatletycznej II b w Gimnazjum nr. 1 systematycznie trenuje już od trzech lat rzut młotem co pozwoliło mu odnieść sukces na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Śląska 14 września w Opolu, gdzie pokonał wszystkich rywali i wynikiem 40,98 m zdobył I miejsce. Dawid będzie 29 września reprezentował nasze miasto na Mistrzostwach Polski Młodzików, które odbędą się w Radomiu.

zamknij